Src Kursu İstanbul

Ulaştırma Mevzuatı – Bölüm 3- Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU: Ticarî amaçlı karayolu ulaştırma faaliyetlerinde bulunacak şahıs ve firmalar faaliyetlerine uygun bir belgeyi Ulaştırma Bakanlığından almak zorundadırlar. Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

YETKİ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya,
2. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olmak,
3. Kişi firmasında kişinin kendisinden, tüzel kişiliklerde ise firmanın temsil ve ilzam yetkililerinden, aranan mesleki saygınlığa sahip olmak. ilgili ticaret odaları veya sanayi odalarına kayıt olmak.
4. Kendi eşyasını ve kendi personelini taşımak üzere B3, Cl, D3, ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile kamu kurum ve kuruluşları (El ve E2) hariç olmak üzere
a. Faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) , orta düzey yönetici (ODY) Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmaları; yoksa bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
b. Gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet Orta Düzey Yönetici, belgesine sahip olmaları yada (ODY) belgesine sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
5. İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iyi yönetilmesi için yetki belgesi türlerine göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde belirlenen gerekli kapasite, tonaj ve malî yeterlilik değerlerine sahip olmaları,
6. Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları şarttır.

OKUMALISIN!  Kullanım Şekline Göre Geçiş Belgeleri

 YETKİ BELGESİNİN İPTALİ TAHRİF EDİLMESİ


Yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının somadan anlaşılması, faaliyet sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilip de verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde yetki belgeleri iptal edilir. Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahiplerine idarî para cezası verilir.

Uluslararası yolcu ve eşya taşımaların kapsamları:


a. Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir sınır kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir limanına denizyolu ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları kapsar,
b. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları kapsar.
c. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları kapsar.
d. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan taşımaları kapsar.

Uluslararası taşımaları, uluslararası taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya bakanlıkça izin verilmiş yabancı plâkalı taşıtlar ile uluslararası taşımalar için bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlar yapılabilir.

 GEÇİŞ ÜCRETLERİ


Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plâkalı araçlardan alınan ücrete geçiş ücretleri denilir.

 PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRESİ


Ödemeler derhâl yapılmadığı takdirde, para cezalan tutanağın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir. 30 gün içerisinde ödenmeyen cezalar 2 katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen cezalar 3 katına çıkar.

OKUMALISIN!  Kaybolan SRC Belgesi İşlemleri

 PARA CEZALARINA İTİRAZ VE SUÇLARDA TEKRAR


Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği suçların cezalarının toplamının (10 katı) para cezası verilir. Şoförün Sürücü Mesleki Yeterlilik (SRC) Belgesi (1 yıl) süreyle askıya alınır.

ÜCRET VE ZAMAN TARİFELERİ


Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır ve bakanlığa bildirilir. Gerektiğinde taban ve tavan ücretleri bakanlıkça tespit edilebilir.
Düzenli yolcu ve eşya taşımaları zaman tarifesine tâbidir. Taşımacılar tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifeleri, bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Ücret ve zaman tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve taşıtlarda bulundurulması zorunludur.

Zorunlu Yetki Belgeleri

Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@srcbelgesiistanbul116/

Leave a Reply