Src Kursu İstanbul

Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları – Bölüm 2

Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları

Ulaştırma Mevzuatı Ders Notları

ULAŞTIRMA MEVZUATI BÖLÜM 2

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ


Kanunun Amacı

– Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek,
– Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak,
– Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek,
– Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek,
– Karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı
olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 

Kanunun Kapsadığı Konular


Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan;
– Yolcu ve eşya taşımaları, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç-gereç, yapılan ve benzerlerini kapsar.

 

Kapsamadığı konular


– Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
– Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar,
– Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar,
-Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar, bu kanun hükümlerine tâbi değildir.

– Bunun dışında;


– İl sınırları içerisindeki taşımalar ile
– 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere,
– Belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar belediyelere bırakılabilir.
Ayrıca 2007 yılında OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ çıkartılarak Öğrenci Taşımacılığı ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

OKUMALISIN!  Manlift Operatör Kullanma Belgesi Nedir?

 

Bazı Tanımlar

TANIMLAR


AMBAR NEDİR?

Eşyanın kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

 

ANTREPO NEDİR?

Gümrük mevzuatı hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyannameyle gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yeri,

 

BAKANLIK:

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

 

ÇEKİCİ:

Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan eşya taşıyamayan motorlu taşıtı,

 

DAĞITIM İŞLETMECİSİ:

Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişileri,

 

DEPO:

Eşyanın açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

 

EŞYA/KARGO TERMİNALİ:

Bu Yönetmelikte belirtilen özellikleri haiz ve yurtiçi ve uluslararası eşya/kargo taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri organizatörleri ile bunların eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya tesisi,

 

GABARİ NEDİR?

Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüleri,

 

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ:

Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri,

 

GEÇİŞ BELGESİ:

Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi,

 

İKİLİ TAŞIMA:

Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarını,

 

İL İÇİ:

Bir ilin sınırları içinde bulunan alanı,

 

KAMYON:

İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

OKUMALISIN!  SRC5 Dersleri

 

KAMYONET:

İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

 

KANUN:

10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,

 

KARAYOLU:

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

 

KARGO:

Tek parçada en fazla 100 kg’ mı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap erişinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşya

 

LOJİSTİK İŞLETMECİSİ:

Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra; bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifl eme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri,

 

MESLEKİ SAYGINLIK:

Ticari alanda ve karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi,

 

MESLEKİ YETERLİLİK:

Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ:

İlgili mevzuatın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanlar için öngördüğü mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeyi,

 

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ:

Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde verilen eğitimi,

 

MOTORLU TAŞIT:

Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

 

ÖZMAL TAŞIT:

Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

 

RESMİ TAŞIT:

Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı,
RÖMORK: Motorlu taşıtla çekilen insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

 

SEVK İRSALİYESİ:

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

OKUMALISIN!  SRC Belgesi Şartları

 

SÖZLEŞMELİ TAŞIT:

Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtı,

 

ŞEHİR İÇİ:

Bir şehrin belediye sınırları ile mücavir alanının toplamından oluşan alanı,

 

ŞOFÖR:

Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,
ŞUBE: Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

 

TAŞIMA GÜZERGAHI:

Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

 

TAŞIMA İRSALİYESİ:

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca taşımacı tarafından düzenlenen belgeyi,

 

TAŞIMA KAPASİTESİ (taşıma sınırı):

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını,

 

TAŞIMA SENEDİ:

Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,

 

TAŞIT BELGESİ:

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

 

TAŞIT KARTI:

Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

 

TRANSİT TAŞIMA:

Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

 

ÜCRET TARİFESİ:

Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

 

ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMASI:

Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

YETKİ BELGESİ:

Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

YURTİÇİ:

Türkiye sınırları içindeki alanı

Zorunlu Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@srcbelgesiistanbul116/

Leave a Reply