Src Kursu İstanbul

Turizm Taşımacılığı

Turizm Taşımacılığı

Turizm

İnsanların dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek, bilgi edinmek ve sağlık gibi amaçlarla yaptıkları faaliyetlere denir. Turist; dinlenmek, eğlenmek, gezip görmek amacıyla seyahat eden kişidir.

Uluslararası turizmin gelişimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri ulaştırmadır. Tatil ya da iş amaçlarıyla seyahat edenlerin, akraba ya da arkadaş ziyaretinde bulunanların eğitim ya da sağlık amacıyla seyahat edenlerin hareketlerini kolaylaştıran ulaştırma, turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Src belgesi

Turist taşımacılığı açısından, hizmetin tanımının yapılması elle tutulmazlık, dayanıksızlık ve ayrılmazlık özelliklerinden dolayı oldukça zordur.

Elle Tutulmazlık

Hizmet satın alınmadan önce görülemeyen, tadılamayan, hissedilemeyen, duyulamayan ya da koklanamayan bir üründür.

Dayanıksızlık

Hizmetin önceden depolanması ve sonraki bir tarihte kullanılması mümkün değildir.

Ayrılmazlık

Hizmet, genellikle aynı anda üretilir, tüketilir ve üreticisinden ayrılması (farklı bir yerde tüketilmesi) mümkün değildir.

Bir ürün olarak hizmetin tanımlanmasında 6 temel unsur söz konusudur:

 • Hizmetin imajı etkilidir,
 • Tüketicilerin etkileşim içinde olduğu personelin tutum ve davranışı etkilidir,
 • Hizmet sağlayıcının aynı sektör içindeki imaj farklılıkları,
 • Hedeflenen müşteri grubu etkilidir,
 • Hizmetin dağıtımının yapıldığı fiziksel çevrenin etkisi (bina gibi),
 • Hizmetin formüle edildiği, tasarlandığı ve dağıtılış şekli önem taşır.

Karayolu Turist Taşıma Araçlarının Nitelikleri

 • Turist taşıma aracı niteliklerini taşıyan araçlara TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ) tarafından belge verilir. Seyahat firmalarının taşıma ve turlarında kullanacaktan yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır:
  1. Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Mevzuat gereği sahip olması zorunlu nitelikler
  2. Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması,
  3. Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulunması,
  4. Ticarî olarak kayıt ve tescilli olması,
  5. En çok 8 yaşında olması,
  6. Ses tesisatı olması,
  7. Zorunlu Malî Mesuliyet ve Koltuk Sigortası yanı sıra her yıl belirlenecek tutarda yolcu ve seyahat acentesi personelinin kazalarda zarar görmelerine karşı Ferdî Kaza Sigortası yaptırılmış olması,
  8. Temiz ve bakımlı döşenmiş olması,
  9. Yatar koltuklu olması,
  10. Ön sıralarda emniyet kemeri bulunması.
OKUMALISIN!  Çalışma ve Dinlenme Süreleri

TÜRSAB

 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 Tarihinde yürürlüğe giren 1618 Sayılı “Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu” uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir.

TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acenteliği mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Meslek disiplininin sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB’ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır.

Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. Çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi konularında, yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.

Çalışmaları arasında uluslararası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri önemli bir yer almaktadır. Dünya Turizm örgütü (WTO), Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA), Uluslararası Tur Operatörleri Birliği (IFTO) gibi uluslararası önemli kuruluşların üyesidir. İkili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yününde de faaliyetler yürütmektedir.

TURİSTİK OTOBÜS İŞLETMELERİ

Tur programlarındaki yerel ulaşımda tercih edilen otobüsler çoğunlukla seyahat acenteleri tarafından turistik otobüs işletmelerinden kiralanır. Geliş transferi (varış noktalarından konaklama tesislerine) ile başlayan turlar, dönüş transferi (konaklama tesislerinden geliş yaptıkları merkezlere) ile sona erer. Turlar ve transferler sırasında ulaştırma vasıtasının, turistin olduğu noktada önceden bulunması gerekir.

Turistik Otobüs İşletmeleri, seyahat işletmelerine her yılın başında, o yıl uygulayacakları ücretleri yazılı olarak teklif şeklinde gönderirler. Seyahat işletmelerinin çok az bir bölümü turlarda kendi sahip olduğu otobüsleri kullanmaktadır.

SEYAHAT ACENTELERİ

Seyahat acentesi sıfatı, bakanlıkça verilecek işletme belgesine sahip işletmenin TÜRSAB’a üye olması ile kazanılır. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonraki 15 gün içinde, belgeler üzerinde ve bildirilen adresin seyahat acenteliği faaliyetine uygun olup olmadığı konusunda inceleme yapar. Şartları taşıyan seyahat acentesi adayı işletmeler, kanuna uygun olarak belirlenmiş giriş aidatının ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

OKUMALISIN!  CMR Sözleşmesi ve Maddi Manevi Tazminat

Başvuru dosyası belgeleri ve TÜRSAB Üyelik Belgesi ile birlikte TÜRSAB tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlık gerekli inceleme ve denetim sonucuna uygun görülenlere seyahat acentesi işletme belgesi verir.

SEYAHAT ACENTELERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

İZİN

Seyahat acenteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının vereceği işletme belgesi ile kurulurlar. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Seyahat Acentelerinin Grupları (3 GRUBA AYRILIR)

Gruplandırma :

1- (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ :

A1 Yetki Belgesi:

Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

A2 Yetki Belgesi:

Otomobil ile uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

B Yetki Belgesi:

Ticari amaçla otobüs ile uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere

B2 Yetki Belgesi:

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) Önceden gruplanmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşımacılık yapacaklara,

c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,

B2 Yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 Yetki Belgesini de alabilirler.

D Yetki Belgesi:

Ticari amaçla otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

a) Belirli bir zaman tarifesine  uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) Önceden gruplanmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşımacılık yapacaklara,

D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli öz mal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 bin TL. sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

OKUMALISIN!  Ulaştırma Mevzuatı - Bölüm 1 - Zorunlu Yetki Belgeleri

Ancak, uluslar arası yolcu taşımalarında beş yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan her türlü motorlu ticari taşıtlar B türü yetki belgelerini taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

2. (B) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ :

A Yetki Belgesi:

Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

A1 Yetki Belgesi:

Otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

A1 Yetki Belgesi:

Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

D Yetki Belgesi:

Ticari amaçla otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

D2 Yetki Belgesi :

a)     Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b)     Önceden gruplanmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşımacılık yapacaklara,

D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli öz mal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 bin YTL. sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Ancak, uluslar arası yolcu taşımalarında beş yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan her türlü motorlu ticari taşıtlar B türü yetki belgelerini taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

3.  ( C) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ :

A1 Yetki Belgesi :

Otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

D Yetki Belgesi :

Ticari amaçla otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

D2 Yetki Belgesi :

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) Önceden gruplanmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşımacılık yapacaklara,

(B) ve (C) grubu seyahat acenteleri kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acenteliği hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentelerinin verecekleri hizmetleri görürler.

(A) Grubu seyahat acenteleri tertipledikleri turistik  gezilerle bir önceki yıl yurt dışından getirdikleri dövizin %25’ini geçmemek üzere, yurt dışına turlar düzenleyebilir. Söz konusu %25’in hesabında, ulaştırma aracı ücreti, yemek, ikamet ve sair masraflar adı altında müşteriden alınan her türlü paralar katılır.

Leave a Reply