Menü
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz SRC Referanslarımız Yetki Belgesi İletişim
SRC Belgesi
Src Belgesi Src1 Belgesi Src2 Belgesi Src3 Belgesi Src4 Belgesi Src5 Belgesi SRC Sorgulama SRC Fiyatları SRC Ders Saatleri Sınavsız SRC Belgesi SRC Sınav Sonuçları SRC Başvurusu Kayıp SRC Belgesi SRC Sınav Duyurusu SRC Eğitimi Psikoteknik Raporu SRC Belgesi için Gerekli Evraklar
ÜDY Belgesi
ÜDY Belgesi ÜDY2 Belgesi
ODY Belgesi
ODY Belgesi
SRC Dersleri
Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kul. Çalışma ve Dinlenme Süreleri Davranış Psikolojisi Bölüm 1 Bölüm 2 Düzenli Yolcu Taşımacılığı A Türü Yetki Belgesi B Türü Yetki Belgesi D Türü Yetki Belgesi Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kur. Araç için Gerekli Belgeler Eşya Belgeleri Geçiş Belgeleri Geçiş Belgeleri 2 Geçiş Belgesi Dağıtımı Kullanım Şek. Göre Geç. Bel. Muaf Tutulan Taşımalar UBAK Belgesi Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Güvenli Sürüş Teknikleri Harita Okuma Bilgisi İletişim Teknolojileri İlk Yardım Bölüm 1 Bölüm 2 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Trafik Kazalarının Önlenmesi Trafik Kuralları ve Cezalar Turizm Taşımacılığı Ulaştırma Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Edirne Keşan Src Belgesi
Sınav Soruları

Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı - Bölüm 2


1. Bölüm
2. Bölüm     
3. Bölüm     
4. Bölüm
   
 SERBEST BÖLGELER
 gümrük
 
Serbest bölgeler, Türkiye sınırları içinde olmakla beraber Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve gümrük mevzuatının uygulanmadığı alanlardır.
 Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin denetimine tabidir. Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük muayenesine tabi tutulur.
 
 Gümrük Yükümlülüğünün Doğması
 İthalatta gümrük yükümlülüğü;
 a)
İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi,
 b)
İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde doğar.
 Gümrük yükümlülüğü, söz konusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
 
 Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi
 
Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir. Gümrük vergileri Türk Lirası olarak ödenir.
 
 Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi
 Gümrük yükümlülüğü;
 
a) Vergilerin ödenmesi,
 b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi,
 c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi,
 d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, telef veya kaybı,
 e) Eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere edilmesi, hallerinde sona erer.
 
 Gümrük Kanununda Cezalar
 
Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenlere bu Kanunda yazılı ceza hükümleri uygulanır.
 Gümrük Kanununa göre verilen para cezaları üç yıl içinde karara bağlanıp, tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
 Gümrük Kanunun 234 üncü maddesine göre alınan para cezalarının;
 a) Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet veren muhbirlere % 30’u,
 b) Cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaranlara %30’u, dağıtılır.
 
 Etkin Pişmanlık
 
Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce; fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
 Tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir.
 
 Yolcu Beraberinde Getirilen Kaçak Eşya
 
Yolcuların, hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde çıkan ya da başkasına ait olduğu eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
 Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
 Yukarıda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır.
 Yukarıdaki suçların tekerrürü halinde, idarî para cezası yarı oranında artırılır.
 
 Arama ve El Koyma
 
Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe olan; kişilerin şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. Tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalar haricinde konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Aramalar ancak Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri tarafından yapılır.
 Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur.
 Yasak eşyanın geri gönderilmesi
 Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur.
 
 El konulan eşyanın muhafazası, Müsaderesi, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi,
 
Kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
 İdarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza mahkemesi yetkilidir.
 Açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ancak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
 
 Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar
 
Mülkî amirler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür.
 
 Silâh kullanma yetkisi
 
Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye “dur” uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir.
 
 İkramiyeler
 
Yakalanan silâh ve mermiler ile benzeri maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri verilecek ikramiyeye esas teşkil eder. Sahipli yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, muhbir ve el koyanlara eşit olarak pay edilip ödenir.
 Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin, sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, muhbir ve el koyanlara eşit olarak pay edilip ödenir.
 Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.
 
 DERSİN DEVAMI
 
 Yeni Ümit Eğitim Kurumları Mesleki Yeterlilik Src Eğitimleri  için 0212 6411313 telefondan bilgi alabilirsiniz.

 

Src Belgesi için gerekli evraklar | Src Belgesi Deneme Sınavı |
Src Belgesi Eğitim Takvimi | 30 Mart Src Sınav Sonucu | Src Başvuru
    Src 1 | Src 2 | Src 3 | Src 4 | Src Sınav Yerleri
     Src 1 Belgesi dersi | Src 2 Dersi | Src 3 Dersi | Src 4 Belgesi Dersi
        | Src Belgesi Nedir | Src Belgesi Ücreti | Src Belgesi Sorgulama
  Üst Düzey Yönetici Belgesi | Ody Belgesi | K2 Belgesi | Üdy3 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı | İlkyardım
  Ana Sayfa | Kadromuz |Src Belgesi | Src 5 Belgesi | Psikoteknik | İletişim
Src Belgesi

Duyurular
- SRC Sınav Soruları - SRC Başvuru - 2014 Src Sınav Tarihleri
SRC Sıkça Sorulan Sorular
SRC Hakkında Sorular - 1 SRC Hakkında Sorular - 2 SRC Hakkında Sorular - 3 SRC Hakkında Sorular - 4 SRC Hakkında Sorular - 5 SRC Hakkında Sorular - 6 SRC Hakkında Sorular - 7 SRC Hakkında Sorular - 8 SRC Hakkında Sorular - 9 SRC Hakkında Sorular - 10
Sınav Takvimi
- 18 Ocak 2015 SRC1 Sınavı
- 20 Nisan 2015 SRC2 Sınavı
- 27 Haziran 2015 SRC3 Sınavı
- 17 Ekim 2015 SRC4 Sınavı
Sınav Soruları
Faydalı Bilgiler
Motorlu Taşıt Sayısı
Src Belgesi - Src Belgesi Nedir? - Src1 Belgesi - Src2 Belgesi - Src3 Belgesi - Src4 Belgesi - Src5 Belgesi - SRC Sınav Sonuçları - Src 1 Dersi - Src 2 Dersi - Src 3 Dersi - Src 4 Dersi - Src Kitabı
YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI
Adres: Mareşal Çakmak Mh. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43

Valid XHTML 1.0 Transitional