Menü
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz SRC Referanslarımız Yetki Belgesi İletişim
SRC Belgesi
Src Belgesi Src1 Belgesi Src2 Belgesi Src3 Belgesi Src4 Belgesi Src5 Belgesi SRC Sorgulama SRC Fiyatları SRC Ders Saatleri Sınavsız SRC Belgesi SRC Sınav Sonuçları SRC Başvurusu Kayıp SRC Belgesi SRC Sınav Duyurusu SRC Eğitimi Psikoteknik Raporu SRC Belgesi için Gerekli Evraklar
ÜDY Belgesi
ÜDY Belgesi ÜDY2 Belgesi
ODY Belgesi
ODY Belgesi
SRC Dersleri
Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kul. Çalışma ve Dinlenme Süreleri Davranış Psikolojisi Bölüm 1 Bölüm 2 Düzenli Yolcu Taşımacılığı A Türü Yetki Belgesi B Türü Yetki Belgesi D Türü Yetki Belgesi Geçiş Belgeleri ve Güzergah Kur. Araç için Gerekli Belgeler Eşya Belgeleri Geçiş Belgeleri Geçiş Belgeleri 2 Geçiş Belgesi Dağıtımı Kullanım Şek. Göre Geç. Bel. Muaf Tutulan Taşımalar UBAK Belgesi Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Güvenli Sürüş Teknikleri Harita Okuma Bilgisi İletişim Teknolojileri İlk Yardım Bölüm 1 Bölüm 2 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Trafik Kazalarının Önlenmesi Trafik Kuralları ve Cezalar Turizm Taşımacılığı Ulaştırma Mevzuatı Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Edirne Keşan Src Belgesi
Sınav Soruları

Gümrük Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı - Bölüm 1


gümrük muhafaza
  
1. Bölüm
2. Bölüm     
3. Bölüm     
4. Bölüm

1. Bölüm
4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU (Kabul Tarihi: 27.10.1999)

Gümrük Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

BAZI TANIMLAR:

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi:
Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan bölgedir.

Serbest dolaşımda bulunan eşya:
Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, Gümrük Kanununa göre Türk menşeli sayılan eşyadır.

Gümrük vergileri:
Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümüdür.

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması:
Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını veya gümrüğe terk edilmesini ifade eder.

Gümrük rejimi:
Serbest dolaşıma giriş rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimi, Hariçte işleme rejimi ile İhracat rejimini ifade eder.

Gümrük beyanı:
Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını ifade eder.

Gümrük Kanunu Çerçevesinde Temsil Hakkı
Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Gümrük İdaresine Bilgi Verme Yükümlülüğü
Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür.

Gümrük Vergilerinin Hesaplanması
Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı
gümrük kapısı
Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır. Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile içeride bulunan gümrük kapıları arasında belirli yolların takip edilmesi zorunludur. Genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır.

Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan taşıtlar gümrük gözetimine tabidir. Bunlar gümrük idareleri tarafından denetlenir. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez ve taşıt yoluna devam edemez. Sınırdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine gelen eşya gümrük gözetimi altında yetkili bir gümrük idaresine götürülmediği takdirde geri çevrilir.

Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Gümrüğe ilişkin işlemler; karayolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde tamamlanır.

Özet Beyan
Gümrüğe sunulan eşya için, eşyanın gümrüğe sunulmasını takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir. Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen ya da bu kişiler adına hareket eden kişi tarafından verilir. TIR taşıması yapan aracın sürücüsü taşıyıcının temsilcisi sıfatı ile özet beyan verilmesi işlemini yapar.

Taşıyıcı veya temsilcisi tarafından özet beyan yerine orijinal manifesto, konşimento, CMR, CIM, CIV, TIR Karnesi veya Serbest Bölge İşlem Formu gibi belgelerden birinin ibraz edilmesi halinde bu belge de özet beyan olarak kabul edilir.

Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılamaz.

Gümrük Beyanı:
Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

Beyan şu şekillerde olabilir:
a)
Yazılı olarak,
b)
Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,
c)
Sözlü olarak,
d)
Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla,

GÜMRÜK REJİMLERİ
- Serbest dolaşıma giriş rejimi -Transit Rejimi -Gümrük Antrepo Rejimi
- Dahilde İşleme Rejimi -Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi -Geçici  İthalat Rejimi
- Hariçte İşleme Rejimi -İhracat Rejimi

Serbest dolaşıma giriş rejimi:
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkündür.

Transit Rejimi:
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.
Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
a)
Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,
b)
Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,
c)
Türkiye'den yabancı bir ülkeye,
d)
Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir.

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktaları ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler yapmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

İhracat Rejimi:
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Beyanın Kontrolü ve Muayene
Yapılacak kontrol veya muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenir.

Kırmızı hat;
Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır.
Sarı hat;
Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.
Yeşil hat;
Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır.
Mavi hat;
Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır.

Eşyanın Fiziki Muayenesi 3 şekilde yapılır:
a)
Tam muayene,
b)
Kısmi muayene,
c)
Haricen muayene,

DERSİN DEVAMI

 

Yeni Ümit Eğitim Kurumları Mesleki Yeterlilik Src Eğitimleri  için 0212 6411313 telefondan bilgi alabilirsiniz. 

 

Src Belgesi için gerekli evraklar | Src Belgesi Deneme Sınavı |
Src Belgesi Eğitim Takvimi | 30 Mart Src Sınav Sonucu | Src Başvuru
    Src 1 | Src 2 | Src 3 | Src 4 | Src Sınav Yerleri
     Src 1 Belgesi dersi | Src 2 Dersi | Src 3 Dersi | Src 4 Belgesi Dersi
        | Src Belgesi Nedir | Src Belgesi Ücreti | Src Belgesi Sorgulama
  Üst Düzey Yönetici Belgesi | Ody Belgesi | K2 Belgesi | Üdy3 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı | İlkyardım
  Ana Sayfa | Kadromuz |Src Belgesi | Src 5 Belgesi | Psikoteknik | İletişim
Src Belgesi



Duyurular
- SRC Sınav Soruları - SRC Başvuru - 2014 Src Sınav Tarihleri
SRC Sıkça Sorulan Sorular
SRC Hakkında Sorular - 1 SRC Hakkında Sorular - 2 SRC Hakkında Sorular - 3 SRC Hakkında Sorular - 4 SRC Hakkında Sorular - 5 SRC Hakkında Sorular - 6 SRC Hakkında Sorular - 7 SRC Hakkında Sorular - 8 SRC Hakkında Sorular - 9 SRC Hakkında Sorular - 10
Sınav Takvimi
- 18 Ocak 2015 SRC1 Sınavı
- 20 Nisan 2015 SRC2 Sınavı
- 27 Haziran 2015 SRC3 Sınavı
- 17 Ekim 2015 SRC4 Sınavı
Sınav Soruları
Faydalı Bilgiler
Motorlu Taşıt Sayısı
Src Belgesi - Src Belgesi Nedir? - Src1 Belgesi - Src2 Belgesi - Src3 Belgesi - Src4 Belgesi - Src5 Belgesi - SRC Sınav Sonuçları - Src 1 Dersi - Src 2 Dersi - Src 3 Dersi - Src 4 Dersi - Src Kitabı
YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI
Adres: Mareşal Çakmak Mh. Bağcılar Cd. No:114 Kat:1-2-3-4-5 Güngören / İSTANBUL
Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43

Valid XHTML 1.0 Transitional